Img

KM : Knowleadge Management

สารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรู้.

" งานที่ไม่ซับซ้อน ใช้คู่มือ
งานที่ซับซ้อนไม่ยาก ปรึกษาผู้เชียวชาญ
งานที่ซับซ้อนมาก ใช้การเรียนรู้ของผู้ปฎิบัติ
"

- โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ -

การจัดการความรู้คืออะไร ?

เครื่องมือ ( Tool ) เพื่อบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 4 ประการ ประกอบไปด้วย
1. บรรลุเป้าหมายของ งาน
2.บรรลุเป้าหมายของ คน
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนา องค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ ( Learning Organization )
4. บรรลุความเป็น ชุมชน เป็น หมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน