>> ข่าวกิจกรรม...

     งานประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแปลงรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่นอำนาจเจริญ และพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU)
     อ่านต่อ...

     ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น
     อ่านต่อ...

     ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝง ในการเตรียมความพร้อมจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น
     อ่านต่อ...

     ลงพื้นที่สำรวจพันธุ์กล้าไม้สมุนไพร (ต้นมะขามป้อม)
     อ่านต่อ...

     สำรวจพื้นที่ภายในวัดถ้ำแสงเพชร เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น
     อ่านต่อ...

     จัดทำแปลงปลูกต้นสมุนไพร (ต้นมะขามป้อม)
     อ่านต่อ...

     จัดทำแปลงปลูกสมุนไพร(ต้นมะขามป้อม) โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝง
     อ่านต่อ...

     ภาพกิจกรรมและผลงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
     ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
     อ่านต่อ...
 
     ภาพกิจกรรมและผลงาน โครงการขยายพันธุ์และส่งเสริมการปลูกอนุรักษ์พืชหายากในจังหวัดอำนาจเจริญ
     อ่านต่อ...

    การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างครบวงจรในการศึกษาและอนุร้กษ์พันธุกรรมพืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ
    ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุศาสตร์ และการขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสําหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
    อ่านต่อ...

    เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 4/2559 ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
    ณ ห้องประชุมเมธาดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
    อ่านต่อ...


    กิจกรรมป่าสัญจร ป่าดงสีบู ศาลาการเปรียญวัดป่าบ้านไร่ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
   
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
    อ่านต่อ...

   งานประชุมวิชาการ "ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า"
   
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
    อ่านต่อ...

    งานประชุมวิชาการ"ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า" ปีที่ 2
    ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

    อ่านต่อ...

    งานประชุมวิชาการ"ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า" ปีที่ 3
    
ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
    อ่านต่อ...


       
      
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
      259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง  จ. อำนาจเจริญ  37000  
       โทร. 045-523211